Виско вентилатори

 

Tурбо Сервис произведува виско вентилатори, виско склопки и елиси за товарна, градежна и агро-програма.

 

Производната програма е составена од голем асортиман на производи коишто се наменети за сериски мотори, а по потреба нашите производи можеме да ги прилагодиме и на индивидуално вградување. Покрај нашата производна програма, во нашата понуда имаме и виско вентилатори од германскиот производител „BehrHell“ и шпанскиот производител „Cojali“.

 

 

Сервис на виско вентилатори

 

Програмата за сервис на виско вентилаторите вклучува индустриски ремонт на виско вентилаторите и електромагнетните спојници на товарната програма.


За време на ремонтот, деловите како што се: лежишта, трансмисиона маса и вентили се менуваат на секој ремонтиран виско вентилатор без оглед на оштетувањето. Сите останати компоненти се проверуваат во согласност во спецификациите на производителот и по потреба се заменуваат со нови. По завршувањето на монтажата, виско вентилаторите се тестираат на компјутеризирана опрема за тестирање и балансирање.

 

 

Принцип на работа на виско вентилаторите

 

Виско вентилаторите се користат за ладење на моторот и се составени од елиса и виско спојка. Во зависност од конструкцијата, спојката може да биде управувана механички или пак на електричен начин. Механички управуваните виско вентилатори добиваат температура од системот за ладење, а управувањето со механизмот е преку биометал којшто е поставен на виско склопката, додека пак управувањето на електричен начин се изведува преку контролните единици на моторот. Управуваното ладење на моторот како краен резултат го има намалувањето на бучавата и намалувањето на потрошувачката на гориво.

 

Виско вентилаторите од поновата генерација во зависност од потребата на моторот можат да имаат повеќе различни нивоа на работа, односно повеќе брзини на вртење.

 

Погонот за вртење треба да биде директен поврзан со коленестото вратило на моторот или преку системот на ремени.

 

Покрај висковентилаторите, за ладење на моторот се користат и електромагнетни спојки, електрохидраулични спојки, обични елиси и електрични вентилатори. Неисправноста на виско вентилаторот може да предизвика прегревање на моторот, зголемена потрошувачка на гориво, зголемена бучава на моторот, нестабилна работна температура на моторот, зголемени вибрации на моторот.

 

Во нашата понуда, покрај ремонтот на виско вентилаторите имаме и голем асортиман на нови виско вентилатори од програмата на производителите „Cojali“и „Behr Hella“.